Kunst er en fin ting. Det gir farge i hverdagen, siden vanlige mennesker aldri går til kunstmuseumer. Så det er et problem, fargen som skulle fylle hverdagen fikk ikke komme til den offentlige verden. Bare ligge i vanlige støvete musumer … For kunst er viktig for kulturen , eller ville alt være grått og kjedelig.
Kunst er bra for oss!
Sitat fra bloggen
www.ungplattform.no 2011

Gosen har nedfelt i kvalitetsplanen at skolen skal satse på kunst og kultur. Satsingen har som visjon å gi ungdom kunstopplevelser av høy kvalitet på deres egen arena. En sentral målsetting er større kunstfaglig engasjement hos målgruppen, og samfunnsmessig fokus på verdien av formidling av kultur og samtidskunst for denne målgruppen. I løpet av få år har vi etablert en fin samling  samtidskunst. Kulturverksteder, kunstvisninger og flere større kunstprosjekt er gjennomført. De største satsingene på det visuelle kunstfeltet de senere årene er Ung kunst og Ung plattform.

Hvorfor gjør vi dette?
Samtidskunst, det vil si kunst som kommenterer forhold i vår samtid, kan bidra til å etablere ny innsikt, som grunnlag for tenking og handling. Visningssteder for samtidskunst er derfor også arenaer for ytringer av samfunnsmessig, kulturell, politisk eller allmennmenneskelig karakter. Dette alene er god nok grunn for å satse sterkt på kunstformidling overfor barn og unge, spesielt i skolen. Men kunst gir også grunnlag for sansing og følelsesmessige opplevelser, og det er ikke minst viktig! Statistikk viser imidlertid at ungdom sjelden oppsøker seriøse formidlere av samtidskunst på egen hånd. Svært få institusjoner planlegger visninger av samtidskunst med ungdom som målgruppe. De eksponeres dermed i liten grad for nye kunstuttrykk, og dermed kunst som ytring og opplevelse.

Dette er et forhold som vekker offentlig bekymring. Norsk kulturråd utlyste våren 2011 en idekonkurranse for nettopp å finne gode arenaer for visning av kunst til barn og unge. Resultatet har ikke gitt endringer på nasjonalt nivå. Da kunnskapsminister Kristin Halvorsen i 2011 presenterte sin stortingsmelding om ungdomstrinnet i grunnskolen: ”Motivasjon – Mestring – Muligheter” var et sentralt punkt at det fra høsten 2012 skulle innføres valgfag på ungdomstrinnet. Manglende motivasjon og svakt læringsutbytte ble knyttet til den økende teorifokuseringen i skolen. I valgfagene ble det åpnet det for variasjon i tema og arbeidsmetoder for den enkelte skole. Kunnskapsministeren uttalte at det skulle bli enklere å ta fag fra musikk, dans og drama-linjene på videregående nivå mens man går på ungdomstrinnet, og at kulturskolen skulle få en større og viktigere plass i den nye ungdomsskolen. Med andre ord en større satsing på praktisk-estetiske fag. Hittil er ingen av fagene som tilbys kunstfaglig orientert. Så dersom vi ønsker å gi ungdom opplevelser av samtidskunst, er vi foreløpig nødt til å satse selv.