Kunst er en fin ting. Det gir farge i hverdagen, siden vanlige mennesker aldri går til kunstmuseumer. Så det er et problem, fargen som skulle fylle hverdagen fikk ikke komme til den offentlige verden. Bare ligge i vanlige støvete musumer … For kunst er viktig for kulturen , eller ville alt være grått og kjedelig.
Kunst er bra for oss!
Sitat fra bloggen
www.ungplattform.no 2011

Gosen har nedfelt i kvalitetsplanen at skolen skal satse på kunst og kultur. Visjonen er å gi ungdom kunstopplevelser av høy kvalitet på deres egen arena. En sentral målsetting er større kunstfaglig engasjement hos målgruppen, og samfunnsmessig fokus på verdien av formidling av kultur og samtidskunst for denne målgruppen.
I løpet av få år har skolen etablert en fin samling  samtidskunst. Kulturverksteder, kunstvisninger og flere større kunstprosjekt er gjennomført. De største satsingene på det visuelle kunstfeltet er Ung kunst og Ung plattform.

Hvorfor gjør vi dette?
Kunst som kommenterer forhold i vår samtid bidrar til å etablere ny innsikt, som grunnlag for tenking og handling. Visningssteder for samtidskunst er derfor også arenaer for ytringer av samfunnsmessig, kulturell, politisk eller allmennmenneskelig karakter. Dette alene er god nok grunn for å satse på kunstformidling overfor barn og unge, spesielt i skolen. Men kunst gir også grunnlag for estetiske, sanselige og følelsesmessige opplevelser, og det er minst like viktig.

Statistikk viser at ungdom sjelden oppsøker seriøse formidlere av samtidskunst på egen hånd. Få visningssteder har ungdom som målgruppe. Aldersgruppen eksponeres dermed i liten grad for samtidskunst som ytring og opplevelse. Dette har i årevis vært en bekymring for utdanningsmyndighetene. Da regjeringen høsten 2012 innførte valgfag på ungdomstrinnet, ble manglende motivasjon og svakt læringsutbytte knyttet til den økende teorifokuseringen i skolen.
I valgfagene ble det åpnet det for variasjon i tema og arbeidsmetoder for den enkelte skole. Daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen uttalte at det skulle bli enklere å velge musikk, dans og drama-linjer fra videregående-nivå mens man går på ungdomstrinnet. Videre hevdet hun at kulturskolen skulle få en større og viktigere plass i den nye ungdomsskolen. Med andre ord la hun opp til en større satsing på praktisk-estetiske fag. Hittil er ingen av fagene som tilbys ungdomsskolene kunstfaglig orientert.
Dersom vi ønsker å gi ungdom opplevelser av samtidskunst, er vi foreløpig nødt til å satse selv.